آیکون منو


مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
پست الکترونیکی: info@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۱۴- ۸۸۵۱۰۹۱۰ و ۸۳۳۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک ۶۵
کدپستی: ۱۵۵۹۶۱۵6۱۳

محمدجواد انبیائی (مدیرعامل)

پست الکترونیکی: anbeyaie@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۶ - ۸۸۷۶۳۷۱۵ - ۸۸۷۶۸۹۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

حکم‌الله همتی (مدیر حوزه مديريت)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

مهدی احمدیان (معاونت كسب و كار)
پست الکترونیکی: m_ahmadian@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۵۳۴ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

حکم‌الله همتی (سرپرست معاونت توسعه و پشتيباني منابع)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

محمد كامران نوروزي (معاونت توسعه و فناوري‌)
پست الکترونیکی: k.noroozi @magfa.com
تلفن: 66961805- ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

پرهام منوچهری (معاونت سيستم‌هاي پيام‌دهي)
پست الکترونیکی: manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: 88763342 - ۲۱ - ۹۸+   

داور علیپور (مدیر مالی)
پست الکترونیکی: d_alipoor@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+

پرهام منوچهری (مدیر ارتباطات)

پست الکترونیکی: manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۶۵۴۵ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

رحمان پوردهزاد (مدیر خدمات مشاوره و زيرساخت)
پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۰۵ - ۲۱- ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۰۶ - ۲۱ - ۹۸+

رضا اسکندری (مدیر سیستم‌های داخلی)
پست الکترونیکی: r_eskandari@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+

فرهاد موسوی (مدیر بازرگانی)
پست الکترونیکی: f_mousavi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۶۰ - ۲۱ - ۹۸+ 

مهدی امیری (مدیر سامانه‌هاي نرم‌افزاري)
پست الکترونیکی: m_amiri@magfa.com
تلفن: ۸۸۱۷۰۷۴۴ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+ 

دفتر حراست
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۵ - ۲۱ - ۹۸+