آیکون منو


مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
پست الکترونیکی: info@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۱۴- ۸۸۵۱۰۹۱۰ و ۸۳۳۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک ۶۵
کدپستی: ۱۵۵۹۶۱۵۷۱۳

محمدجواد انبیائی (مدیرعامل)

پست الکترونیکی: anbeyaie@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۶ - ۸۸۷۶۳۷۱۵ - ۸۸۷۶۸۹۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

سيامك صميمي (مدیر دفتر مديريت)
پست الکترونیکی: s_samimi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۴۷۸ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

پرهام منوچهری (مدیر ارتباطات)

پست الکترونیکی: manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۶۵۴۵ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

پرهام منوچهری (مدیر سیستم‌های پیام‌دهی)
پست الکترونیکی: manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+   

مقصود شاه‌محمدی (مدیر مالی)
پست الکترونیکی: m_shahmohammadi@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+

رحمان پوردهزاد (مدیر زیرساخت فاوا)

پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۰۵ - ۲۱- ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۰۶ - ۲۱ - ۹۸+

رحمان پوردهزاد (مدیر خدمات مشاوره فاوا)

پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۰۵ - ۲۱- ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۰۶ - ۲۱ - ۹۸+

حکم‌الله همتی (مدیر توسعه منابع)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+

مهدی احمدیان (مدیر بازاریابی و فروش)
پست الکترونیکی: m_ahmadian@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۵۳۴ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

رضا اسکندری (مدیر سیستم‌های داخلی)
پست الکترونیکی: r_eskandari@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
 
سیامک صمیمی (مدیر سیستم‌های آموزشی، ارتباطی و فروشگاهی)
پست الکترونیکی: s_samimi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۴۷۸ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۱۰ - ۲۱ - ۹۸+ داخلی ۴۳۴

فرهاد موسوی (مدیر بازرگانی)
پست الکترونیکی: f_mousavi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۶۰ - ۲۱ - ۹۸+ 

مهدی احمدیان (مدیر پروژه‌های نرم‌افزار)
پست الکترونیکی: marketing@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۵۳۴- ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+ 

دفتر حراست
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۵ - ۲۱ - ۹۸+