آیکون منو

معرفی کلی

معماري سازماني نگرشي است كلان به ماموريت‌ها و وظايف سازماني، فرآيندهاي كسب‌و‌كار، موجوديت‌هاي اطلاعاتي، شبكه‌هاي ارتباطي، سلسله‌مراتب و ترتيب انجام كارها در يك سازمان است كه با هدف بكارگيري موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان انجام مي‌شود. در اين راستا واحد خدمات مشاوره مگفا با الهام از چارچوب‌هاي معتبري همچون TOGAF، FEAF و ZACHMAN و سطح نيازمندي‌هاي سازمان‌ها و شركت‌ها، اقدام به اجراي طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و معماري سازماني براي سازمان‌ها و شركت‌ها نموده است. 


شرح محصول

معماری سازمانی  قادر است با استفاده از مدل‌هاو تکنیک‌های استاندارد و شناخته شده اقدام به توصیف «وضع موجود»، «وضع مطلوب» و «طرح گذار» سازمان نماید. در معماری سازمانی طی انجام برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، نحوه انجام کار مشخص شده و سپس وضعیت فعلی سازمان مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. در ادامه جهت‌گیری‌های ICT سازمان تعیین شده و بر این اساس و با توجه به وضعیت موجود وضعیت مطلوب به تصویر کشیده می‌شود و در نهایت با تدوین برنامه گذار، چگونگی حرکت از وضعیت موجود به مطلوب مشخص خواهد گردید.


مشتریان

•  سازمان فناوری اطلاعات
•  بیمه ایران
•  شرکت لوله سازی اهواز
•  شرکت سهامی آزمایشگاه مکانیک خاک
•  شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
•  سازمان بورس و اوراق بهادار
•  استانداری استان اصفهان
•  وزارت جهاد کشاورزی
•  سازمان مناطق آزاد


پروژه‌های مرتبط

•  تجمیع معماری اطلاعات انجام‌شده در شش حوزه وزارت جهاد کشاورزی
•  تدوین طرح معماری سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت لوله سازی اهواز
•  ایجاد طرح کلان و تدوین سند درخواست برای پیشنهاد ایجاد اتاق الکترونیکی تهران
•  تدوین طرح معماری سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
•  تدوین طرح معماری سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت سهامی آزمایشگاه مکانیک خاک
•  تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پترو نگین جنوب
•  تدوین طرح جامع توسعه فناوری استان اصفهان
•  تهیه RFP طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزیره کیش
•  ارائه خدمات مشاوره ای جهت برگزاری مناقصه طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد چابهار
•  تهیه RFP طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد ارس
•  تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری‌اطلاعات ‌و ارتباطات (ICT MASTER PLAN) بازار سرمایه
•  ساماندهی نظام آماری بیمه ایران
•  برنامه‌ریزی سیستم‌های پشتیبانی بیمه ایران
•  تدوین معماری مرجع و ارزیابی چارچوب  فناوری اطلاعات در شهرداری‌های سراسر کشور