آیکون منو

معرفی کلی

نظر به اهمیت دانش و مدیریت آن در سازمان، این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده و آن‌را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند. استقبال از این رویکرد نوین مدیریتی تا بدان‌جا پیش رفته است که امروزه سازمان‌های پیشرو دنیا به مدیریت دانش به مثابه راهکاری نوین جهت مدیریت بر کلیه ارکان کلیدی سازمان می‌نگرند. این امر به‌گونه‌ای است که مدیریت و تسهیم دانش از طریق شناسایی، استخراج، مستندسازی، نشر و توسعه تجربیات و دانش‌های سازمان موجب ارتقاء سطح عملکرد سازمان، افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از تجارب و نیل به اهداف استراتژیک سازمان خواهد شد.
مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است. در همین راستا واحد خدمات مشاوره فاوا بر پایه دانش و تجربه خود، سازمان‌ها را به منظور شناسایی راهکارهای استفاده بهینه از دانش¬های فردی و سازماني همراهی نموده و با ایجاد بستری فرهنگی و زیرساختی نرم‌افزاری بر پایه فناوری‌های نوین در سازمان‌ها و شركت‌ها امکان به جریان درآمدن دانش در آنها را فراهم می‌آورد. در اين زمينه واحد مشاوره مگفا با توان توسعه نرم‌افزار خود نرم‌افزاري با نام ماد«مديريت الكترونيك دانش» توليد نموده است كه با پشتوانه تخصصي، راهكاري هوشمند و جامع را فراهم ساخته است تا سازمان بتواند انواع گوناگون مستندات دانشي خود را در بستري امن، ذخيره نموده و با تسهيم آن‌ها و تبادل دانش از طريق انجمن‌هاي خبرگي به سهولت در پيشبرد اهداف دانشي خود استفاده نمايد.


شرح محصول

شرکت مگفا بر پایه دانش و تجربه خود، سازمان‌ها را به منظور شناسایی راهکارهای استفاده بهینه از دانش‌های فردی و سازمانی همراهی نموده و با ایجاد بستری فرهنگی و ساختاری بر پایه فناوری‌های نوین در سازمان‌ها و شرکت‌ها امکان به جریان درآمدن دانش درآنها را فراهم می‌آورد. در این زمینه مگفا با توان توسعه نرم‌افزار خود نرم‌افزاری با نام ماد«مدیریت الکترونیکی دانش» تولید نموده است که با پشتوانه تخصصی، راهکاری هوشمند و جامع را فراهم ساخته است تا سازمان بتواند انواع گوناگون مستندات دانشی خود را در بستری امن، ذخیره نموده و با تسهیم آن‌ها و تبادل دانش از طریق انجمن‌های خبرگی به سهولت در پیشبرد اهداف دانشی خود استفاده نماید. 
مدیریت دانش با تشخیص دسته‌ها و حوزه‌های دانشی کلان و شناخت از وضع موجود، درخت دانشی را ایجاد نموده و در سیستم نرم افزاری مدیریت دانش جانمایی می‌نماید،  سیستم مدیریت دانش جهت بکارگیری، ثبت، تسهیم و توسعه دانش بکار گرفته می‌شود. نرم افزار مدیریت دانش ماد که بدین منظور بکار گرفته می‌شود، از بخش‌های؛ مدیریت کاربران و چارت سازمانی، مدیریت تنظیمات، چرخه دانش، ارزیابی دانش، فروم و داشبورد مدیریتی تشکیل شده است. 

خدمات حوزه مدیریت دانش به شرح زیر می‌باشند: 
•  شناخت و تهیه نقشه راه مدیریت دانش
•  پیاده‌سازی زیرساخت‌های ساختاری، فرهنگی و فن‌آوری 
•  مستندسازی تجارب و دانش پروژه و خبرگان 
•  مشاوره جهت حضور در ارزیابی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE)
•  پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت الکترونیکی دانش (ماد)


مشتریان

•  اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری
•  توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
•  توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
•  مدیریت طرح‌های صنعتی ایران
•  پتروشیمی فجر
•  سازمان ثبت احوال کشور
•  شهرداری تهران(معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری)
•  شهرداری تهران(معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری)
•  شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن‌آوران پارسیان
•  سرمایه گذاری مسکن تهران
•  شرکت پالایش نفت آبادان
•  شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
•  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
•  دفتر طراحی شهید سلیمانی دورود (زیر‌مجموعه ساصد)
•  شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد و حومه


پروژه‌های مرتبط

•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش توزیع برق استان آذربایجان غربی
•   پیاده‌سازی بخشی از سیستم مدیریت دانش توزیع برق جنوب استان کرمان
•   پیاده‌سازی بخشی از سیستم مدیریت دانش مدیریت طرح‌های صنعتی ایران
•   پیاده سازی بخشی از سیستم مدیریت دانش شهرداری تهران
•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن‌آوران پارسیان
•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش شرکت پتروشیمی فجر
•   پیاده‌سازی بخشی از سیستم مدیریت دانش شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش شرکت پالایش نفت آبادان
•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
•   پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت دانش دفتر طراحی شهید سلیمانی درود
•   پیاده‌ستزی بخشی از سیستم مدیریت دانش شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد و حومه
•   خدمات مشاوره خوزه سیستم مدیریت دانش اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری
•   نیازسنجی علمی و آموزشی کارکنان حوزه سیستم مدیریت دانش