آیکون منو


در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرایندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن است که یک نقشه جامع و همه‌جانبه از سازمان در دسترس باشد تا با استفاده از آن، درک و مدیریت روابط بین ابعاد گوناگون سازمان و هماهنگی آن با تغییرات در صورت نیاز ممکن گردد. در همین راستا، معماری سازمانی با ارائه نقشه‌ای جدید و کامل از سازمان که حاوی اطلاعات فرایندها، داده‌ها، زیرساخت‌‌ها و کاربردهای فاوا می‌باشد و ترسیم مسیر و نحوه گذر سازمان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب، امکان دستیابی به اهداف و استراتژی‌های سازمان را در چارچوب محدودیت‌های داخلی و محیطی فراهم می‌آورد.