آیکون منو


مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا شرکت سهامی ‌خاص)، در تاریخ 1360/02/09 تحت شماره 40408 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت "پویندان" به ثبت رسیده ‌است. نام شرکت در تاریخ 1360/12/15 به "مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ‌ایران" و متعاقباً در تاریخ 1380/11/15 به "مرکز تحقیقات ‌گسترش" تغییر یافت. در ابتدای سال 82 در اجرای سیاست‌ها و ماموریت‌های ابلاغی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نامه شماره 133495/81 به تاریخ 1381/07/29 ریاست محترم هیأت عامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نام شرکت در تاریخ 1382/01/26 به "مرکز گسترش فناوری ‌اطلاعات (مگفا)" تبدیل گردید و موضوع شرکت در راستای ماموریت جدید تغییر یافت.
در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت مگفا به موجب تصویب نامه شماره 115320 مورخ 1388/06/07 در فهرست واگذاری به بخش غیر دولتی قرار گرفته که تا سال 1393 فرآیند واگذاری آن تکمیل نشده و به موجب مصوبه شماره 132974 مورخ 1393/11/07 هیأت وزیران از شمول واگذاری خارج گردید.