آیکون منو


مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
پست الکترونیکی: info@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۱۴- ۸۸۵۱۰۹۱۰ و ۸۳۳۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک ۶۵
کدپستی: ۱۵۵۹۶۱۵۷۱۳

آقای محمدجواد انبیائی (مدیرعامل)

پست الکترونیکی: anbeyaie@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۶ - ۸۸۷۶۳۷۱۵ - ۸۸۷۶۸۹۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رمضان عاشوری (مدیر دفتر مدیریت)
پست الکترونیکی: r_ashouri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۶۵۰۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+ 

آقای پرهام منوچهری (مدیر سیستم‌های پیام‌دهی)
پست الکترونیکی: p_manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+   

آقای مقصود شاه‌محمدی (مدیر مالی)
پست الکترونیکی: m_shahmohammadi@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رحمان پوردهزاد (مدیر زیرساخت فاوا)

پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۰۵ - ۲۱- ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۰۶ - ۲۱ - ۹۸+

آقای حمیدرضا شفیع‌پور (مدیر خدمات مشاوره فاوا)

پست الکترونیکی: h_shafiepour@magfa.com
تلفن: ۶۶۴۱۹۵۱۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۶۶۴۱۹۵۱۳ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: تهران، میدان فلسطین، طالقانی غربی، سرپرست جنوبی، نبش کوچه شمس،پلاک ۲۰

آقای حکم‌الله همتی (مدیر توسعه منابع)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+

آقای مهدی احمدیان (مدیر بازاریابی و فروش)
پست الکترونیکی: m_ahmadian@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۵۳۴ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رضا اسکندری (مدیر سیستم‌های داخلی)
پست الکترونیکی: r_eskandari@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
 
آقای سیامک صمیمی (مدیر سیستم‌های آموزشی، ارتباطی و فروشگاهی)
پست الکترونیکی: s_samimi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۴۷۸ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۱۰ - ۲۱ - ۹۸+ داخلی ۴۳۴

آقای فرهاد موسوی (مدیر بازرگانی)
پست الکترونیکی: f_mousavi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+ 

آقای وحید عباسی (مدیر پروژه‌های نرم‌افزار)
پست الکترونیکی: v_abbasi@magfa.com
تلفن: ۸۸۱۷۰۷۴۴- ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۱۰ - ۲۱ - ۹۸+ داخلی ۵۵۶

خانم پریا محمودی (مدیر برنامه‌ریزی)
پست الکترونیکی: p_mahmoudi@magfa.com
تلفن: ۸۳۳۶۶- ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+ 

دفتر حراست
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۵ - ۲۱ - ۹۸+