آیکون منو

معرفی کلی

نظر به اهمیت دانش و مدیریت آن در سازمان، این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده و آن‌را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند. استقبال از این رویکرد نوین مدیریتی تا بدان‌جا پیش رفته است که امروزه سازمان‌های پیشرو دنیا به مدیریت دانش به مثابه راهکاری نوین جهت مدیریت بر کلیه ارکان کلیدی سازمان می‌نگرند. این امر به‌گونه‌ای است که مدیریت و تسهیم دانش از طریق شناسایی، استخراج، مستندسازی، نشر و توسعه تجربیات و دانش‌های سازمان موجب ارتقاء سطح عملکرد سازمان، افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از تجارب و نیل به اهداف استراتژیک سازمان خواهد شد.


شرح محصول

شرکت مگفا بر پایه دانش و تجربه خود، سازمان‌ها را به منظور شناسایی راهکارهای استفاده بهینه از دانش‌های فردی و سازمانی همراهی نموده و با ایجاد بستری فرهنگی و ساختاری بر پایه فناوری‌های نوین در سازمان‌ها و شرکت‌ها امکان به جریان درآمدن دانش درآنها را فراهم می‌آورد. در این زمینه مگفا با توان توسعه نرم‌افزار خود نرم‌افزاری با نام ماد«مدیریت الکترونیکی دانش» تولید نموده است که با پشتوانه تخصصی، راهکاری هوشمند و جامع را فراهم ساخته است تا سازمان بتواند انواع گوناگون مستندات دانشی خود را در بستری امن، ذخیره نموده و با تسهیم آن‌ها و تبادل دانش از طریق انجمن‌های خبرگی به سهولت در پیشبرد اهداف دانشی خود استفاده نماید.  

خدمات حوزه مدیریت دانش به شرح زیر می‌باشند: 
•  شناخت و تهیه نقشه راه مدیریت دانش
•  پیاده‌سازی زیرساخت‌های ساختاری، فرهنگی و فن‌آوری 
•  مستندسازی تجارب و دانش پروژه و خبرگان 
•  مشاوره جهت حضور در ارزیابی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE)
•  پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت الکترونیکی دانش (ماد)


مشتریان

•  اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری
•  توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
•  توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
•  مدیریت طرح‌های صنعتی ایران
•  پتروشیمی فجر
•  سازمان ثبت احوال کشور
•  شهرداری تهران(معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری)
•  شهرداری تهران(معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری)
•  شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن‌آوران پارسیان
•  سرمایه گذاری مسکن تهران
•  شرکت پالایش نفت آبادان
•  شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
•  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
•  دفتر طراحی شهید سلیمانی دورود (زیر‌مجموعه ساصد)
•  شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد و حومه


پروژه‌های مرتبط

•  ارائه خدمات مشاوره به کارفرما در خصوص پروژه نیازسنجی آموزشی شهرداری
•  ارائه خدمات مشاوره به کارفرما در خصوص اجرای پروژه استقرار نظام مدیریت دانش توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
•  ارائه خدمات مشاوره به کارفرما در خصوص اجرای پروژه استقرار نظام مدیریت دانش توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
•  استقرار نظام جامع مدیریت آموخته‌ها و تجربیات پروژه پلایشگاه فازهای 17-18 پارس جنوبی
•  پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش پتروشیمی فجر
•  نیازسنجی علمی و آموزشی کارکنان سازمان ثبت احوال کشور
•  مستند‌سازی تجربیات برتر شهرداری در پروژه تونل توحید به سفارش شهرداری تهران
•  مستند‌سازی تجربیات برتر شهرداری در پروژه بوستان ولایت به سفارش شهرداری تهران
•  ارائه خدمات مشاوره در خصوص استقرار سامانه مدیریت دانش شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن‌آوران پارسیان
•  پیاده‌ سازی مدیریت دانش سرمایه گذاری مسکن تهران
•  پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش شرکت پالایش نفت آبادان
•  استقرار نظام جامع مدیریت دانش و مستند‌سازی آزاد راه حرم تا حرم در شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
•  طراحی برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی نرم‌افزار سفارشی سامانه مدیریت اسناد فنی و اجرایی (سما) در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
•  استقرار نظام جامع مدیریت دانش در مجتمع صنایع زرهی بنی‌هاشم دورود
•  استقرار نظام جامع مدیریت دانش شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد و حومه