آیکون منو

معرفی کلی

در حقیقت نظارت و راهبری پروژه، فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه‌ای برای دستیابی به یک تعادل بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت که در حین اجرای پروژه از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد.


شرح محصول

نظارت بر پروژه براساس استانداردها و ابزارهای مختلفی انجام خواهد گرفت. در مدیریت طرح که نظارت و راهبری طرح‌های بزرگ انجام می‌گیرد ابتدا طرح تعریف شده و پس از برنامه ریزی برای انجام طرح، کنترل و تحویل طرح صورت می گیرد و در نهایت در اختتام طرح، کنترل و تحویل نهایی طرح انجام می‌شود.


مشتریان

•  دیوان محاسبات کشور
•  سازمان آموزش و پرورش کشور
•  وزارت بازرگانی
•  شرکت ملی گاز ایران
•  سازمان فناوری اطلاعات ایران
•  شرکت توانیر
•  بنیاد مستضعفان کشور


پروژه‌های مرتبط

•  تصدی مسئولیت عاملیت چهارم پروژه سامانه نظارت الکترونیکی
•  مشاوره بر اجرای پروژه معماری سازمانی وزارت بازرگانی
•  نظارت بر معماری سازمانی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان
•  مشاوره و نظارت بر تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و معماری سازمانی
•  انتخاب مشاور جهت نظارت بر فعالیت تدوین طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش به شبکه ملی اینترنت (شامل اتصال یکصد هزار مدرسه به همراه کلیه اطلاعات)
•  ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما)
•  مشاوره و نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های نرم افزاری وزارت کشور
•  مشاور و ناظر جهت نظارت بر مراحل تجزیه و تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی کالای صنعت نفت
•  نظارت بر پروژه تدوین سند استراتژی فاوا