آیکون منو


چارچوب‌ها و استانداردهای مختلفی برای مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات وجود دارد که مهمترین هدف آنها هم جهت سازی کسب و کار و فناوری اطلاعات می‌باشد. متولی اجرای راهبرد‌ها در سازمان بخش فناوری اطلاعات می‌باشد. وظایف، کارکردها، مسئولیتها، سیاستها، استانداردها و رویه‌های اجرایی این بخش در مجموع مدلی را ارائه می کند که به عنوان مرجع در طول فعالیتهای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم ترین مدل‌ها و چارچوب‌های مورد استفاده در این بخش می‌توان به چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ITIL) وچارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات (COBIT) اشاره نمود.

بزرگترین چالش شرکت‌ها و سازمان‌های سرویس دهنده خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه آن در جهت تحقق اهداف سازمانی و همچنین مدیریت موثر و کارآمد فناوری اطلاعات است. میزان اثر بخشی و کارایی استفاده از فناوری اطلاعات بستگی مستقیم به درستی تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات و استفاده صحیح از آن دارد.